محاسبه پایه جک آسانسور

محاسبه پایه جک آسانسور هیدرولیک در این مطلب به صورت کاملا شرح داده شده است.

نصب جک زیر مستقیم – دستورالعمل

در دستورالعمل نصب جک زیر ابتدا مراحل ایجاد حفره جک زیر و استقرار جک شرح داده شده است. سپس به محاسبه ارتفاع پایه جک زیر، و محاسبه ارتفاع حفره جک پرداخته شده است.