مراحل نصب جک زیر مستقیم

در نصب جک زیر مستقیم باید دقت و حساسیت زیادی در شاغول کردن جک، و ایجاد حفره جک به عمل آورد. در دستورالعمل نصب جک زیر ابتدا مراحل ایجاد حفره جک زیر و استقرار جک شرح داده شده است. سپس به محاسبه ارتفاع پایه جک زیر، و محاسبه ارتفاع حفره جک پرداخته شده است.

1- چاهک آسانسور

چاهک آسانسور مطابق روش های معمول و بر مبنای الزامات ارائه شده در استاندارد آسانسور ایجاد می شود. ابعاد چاهک آسانسور بر اساس استاندارد باید به نحوی باشد که ایمنی سرویسکار در آن حفظ شود.

2- ایجاد حفره جک زیر مستقیم

در مرکز فاصله بین ریل ها، باید چاهی به قطر حدودا یک متر ایجاد شود تا پس از آماده سازی آن جک در مرکز ثقل در زیر کابین نصب شود.

3- حلقه های سیمانی

پس از حفر چاه، حلقه های سیمانی در جداره حفره تعبیه می شوند تا از ریزش دیواره های چاه جلوگیری بعمل آید.

4- جداره محافظ حفره جک

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مواد خورنده به جدار سیلند جک باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. معمولا از یک لوله پولیکا به قطر حداقل 40 سانتیمتر که یک سر آن کاملا بسته و آب بندی شده، استفاده می شود.لوله پولیکا باید در وسط حفره جک کار گذاشته شود.فاصله بین جداره خارجی لوله پولیکا و حلقه های سیمانی با ماسه پر شده و یک متر بالایی بتن مگر ریخته شود. باید دقت کرد که لوله کاملا در مرکز ریل ها و شاغول نصب شود.

5- نصب جک زیر مستقیم

جک در داخل لوله و در مرکز فاصله ریل ها مستقر می شود و پس از حصول اطمینان از شاغول بودن جک، پیچ و مهره های پلیت سیلندر جک به پایه ها محکم می شود.

6- پایه نصب جک

یک پایه نگهدارنده در کف چاهک و طرفین جفره جک باید تعبیه شود تا جک آسانسور روی آن قرار گیرد. ارتفاع پایه زیر پلیت باید مطابق روشی که در ادامه تشریح می شود، محاسبه و تهیه و نصب شود. پایه زیر پلیت باید استقامت کافی برای تحمل وزن کل جک، کابین و متعلقات و ظرفیت بار آسانسور را داشته باشد.

نصب جک زیر مستقیم

نصب جک زیر مستقیم

محاسبه پایه نصب جک زیر مستقیم

  • ارتفاع حفره جک زیر را با HOLE نشان می دهیم.
  • ارتفاع چاهک آسانسور را با PIT نشان می دهیم.
  • فاصله زیر پلیت سیلندر جک تا بالای پلیت شفت جک (زیر یوک) را با N نشان می دهیم.
  • ارتفاع پایه زیر پلیت جک را با PL نشان می دهیم.
  • مجموع فاصله کف کابین تا پایین ترین قسمت یوک را با K نشان می دهیم.
  • کورس رزرو پایین یا اضافه کورس پایین جک را با DRS نشان می دهیم.
  • طول جک در حالت بسته شده را با CZ نشان می دهیمو

ارتفاع پایه برابر است با ارتفاع چاهک منهای مجموع ضخامت کف کابین و یوک و ضربه گیر و کورس رزرو پایین و فاصله زیر پلیت سیلندر تا روی پلیت سر شفت:

PL = PIT – ( K + N + DRS )

محاسبه ارتفاع حفره جک

ارتفاع حفره جک برابر است با طول جک در حالت بسته شده منهای مجموع ارتفاع پایه جک و فاصله زیر پلیت سیلندر تا روی پلیت سر شفت و حداقل 30 سانتیمتر فاصله اطمینان:

  HOLE = CZ – ( K + N ) + 30 CM

چند نکته مهم:

طول جک در حالت بسته شده

طول جک در حالت بسته شده در کمترین حالت برابر است با کورس جک + مجموع اضافه کورس پایین و بالای جک (حداقل 35 سانتیمتر در جک مستقیم) + 25 سانتیمتر هدر و فوتر جک

ولی در بسیاری از موارد ممکن به هر دلیلی طول جک در حالت بسته، طول بزرگتری از محاسبه بالا داشته باشد. بهترین راهکار اندازه گیری طول جک بسته شده در محل است و اگر در دسترس نباشد، بهتر است در تخمین های انجام شده کمی اندازه ها را دست بالا بگیریم.

شاغول کردن جک

باید از شاغول بودن جک در حفره اطمینان کامل حاصل شود. در غیر اینصورت فرایند نصب و راه اندازی و پس از آن عملکرد آسانسور با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد بود. بهتر است شاغول کردن جک در چند مرحله آزمایش شود و پس از نصب کابین و یوک مجددا بررسی شود.

مشاهده اطلاعات فنی جک زیر مستقیم هوپاد