کارسلینگ آسانسور هیدرولیک

از کارسلینگ هیدرولیک در آسانسورهای جک در کنار غیر مستقیم استفاده می شود. کارسلینگ غیرمستقیم 1:2 باید مجهز به پاراشوت ایمنی باشد. لزوم بکارگیری پاراشوت، به دلیل  ایمنی در شرایط پاره شدن سیم بکسل ها است. کارسلینگ های استاندارد، فلکه و قاب فلکه، پاراشوت، کفشک های راهنما و … را دارا می باشند.

پاراشوت در کارسلینگ

پاراشوت در کارسلینگ به منظور توقف دستگاه در شرایط گسیختگی سیم بکسل ها (طناب فولادی) تعبیه می شود. پاراشوت های مورد استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک عموما از نوع لحظه ای بوده و بدون نیاز به گاورنر نصب می شوند. مکانیزم عمل کردن پاراشوت مکانیکی است و با استفاده از لینک بندی هایی که در کارسلینگ طراحی شده عمل می کند.